`เวียดนาม` ศึกษาการบริหารงานกองทุนฯ สสส.

โอกาสนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้กำหนดนโยบาย ประเทศเวียดนาม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกประจำประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานของ สสส. และนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารกองทุนควบคุมยาสูบของเวียดนามให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น